Biztonsági adatlapok

A Reanal ZRt. vegyszer jellegű katalógustermékéhez biztonsági adatlapot biztosít. A biztonsági adatlap tartalmazza azokat a paramétereket, melyet a termék használata közben figyelembe kell venni.

 Mit jelent és mit tartalmaz a biztonsági adatlap?

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 1.§ (t) szerint a biztonsági adatlap „a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum”.

A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza. A hivatkozott rendelet 11. számú melléklete szerint az adatlapnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 1. Kiállítás kelte
 2. Vegyi anyag neve (ezen belül CAS- és EU-szám, gyártó cég, forgalmazó cég, importáló cég neve, címe, telefonszáma, faxszáma)
 3. Összetétel (hatóanyag /%/, egyéb veszélyes szennyezőanyag és egyéb veszélyes adalékanyag /konc. tartomány %/)
 4. Veszélyesség szerinti besorolás
 5. Elsősegélynyújtás
 6. Tűzveszélyesség
 7. Óvintézkedés baleset esetén
 8. Kezelés és tárolás
 9. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
 10. Fizikai és kémiai tulajdonságok
 11. Stabilitás és reakciókészség
 12. Toxikológiai adatok
 13. Ökotoxicitás
 14. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
 15. Szállításra vonatkozó előírások
 16. Szabályozási információk
 17. Egyéb
 18. Dátum